วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

แผนการเรียนรู้


แผนการเรียนรู้การเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม Weblog
วิชา สุขศึกษา สาระที่ ๔ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑ เรื่อง คุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๑ ตัวชี้วัดที่
-การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย(30นาที)
-วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ(30นาที)
สาระแกนกลาง
หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย
ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ
- ภาวะ การขาดสารอาหาร
- ภาวะโภชนาการเกิน

สัปดาห์ที่ ๒ ตัวชี้วัด
-อธิบายการควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(30นาที)
- อธิบายการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ.(30นาที)


จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกวิธีเลือกรับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการได้
2. ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ
3. มีทักษะในการปฏิบัติตนตามข้อแนะนำในการบริโภคอาหารตามโภชนาบัญญัติและปฏิบัติตามธงโภชนาการ
4. เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย
         
สื่อการเรียนการสอน
http://nookerinlove.blogspot.com/2012/01/blog-post_31.html
กิจกรรมการเรียนรู้
1.
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1.1 ทำความรู้จักแนะนำชื่อครูผู้สอนให้นักเรียนรู้จัก และให้นักเรียนแนะนำตัวเองเพื่อให้ครูรู 1.2 ถามความรู้เบื้องต้นกับนักเรียนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
2.ขั้นสอน
     2.1 พูดถึงการกินอาหารให้เหมาะสมกับวัย
     2.2 พูดถึงวิธีเลือกรับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการให้ครบ๕หมู่
3.ขั้นสรุป
 3.1 ทบทวนบทเรียนทั้งหมด โดยการถามคำถามให้นักเรียนตอบนักเรียนไปด้วย
 3.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในข้อที่สงสัยการประเมินผล
ใบงาน
เรื่อง ความหมายของอาหารและประเภทของอาหาร

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. อาหาร หมายถึง สิ่งใด
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. อาหารหมู่ที่ 1 เป็นอาหารจำพวกอะไร ให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. อาหารหมู่ที่ 2 เป็นอาหารจำพวกอะไร ให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. อาหารหมู่ที่ 3 เป็นอาหารจำพวกอะไร ให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
         

5. อาหารหมู่ที่ 4 เป็นอาหารจำพวกอะไร ให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. อาหารหมู่ที่ 5 เป็นอาหารจำพวกอะไร ให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น